Customer Service

Marketing

Egg sales
 
total     Ministry:     Yan Hongyuan           13956578908        0563-6011777
Shanghai:     Gingrich Wu         18056356066
South Zhejiang:     Ruan Xiangyi;         15825608526
Eastern Zhejiang:     Xiao Xinping           13857893901
Hangzhou District:     Wang Qi             18298275188
Central China:     Xu Yu             15000458662
Minzhe District:     Hao Baoqiang           18069962087
 
Egg Products Sales:
Sales Department: 0563-2220556
 
Poultry sales
 
Poultry seedling sales:       Junfeng CAI         13865328560      0563-6011777
 
Poultry seedling sales:       Yang Jianguo;         13866959229